PLA D’AUTOPROTECCIÓ

1) QUE ÉS UN PLA D’AUTOPROTECCIÓ?

El pla d’autoprotecció (PAU) és el document que preveu i analitza, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat, de situacions de risc extern i de catàstrofes i que estableix els mecanismes per a la lluita contra l’emergència.

Veure el DECRET 30/2015 (GENERALITAT DE CATALUNYA)!

2) QUI ÉS EL RESPONSABLE DE L’ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DELS PAU’s?

El responsable del Pla d’autoprotecció (PAU) és el titular de l’activitat i algunes de les seves obligacions segons el Decret 30/2015 són:

 • Garantir les condicions d’autoprotecció
 • Elaborar el PAU de l’activitat
 • Presentar el PAU a l’òrgan competent
 • Implantar i mantenir el PAU

3) QUI POT REALITZAR ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)?

Només els tècnics competents acreditats per la Generalitat tenen competències per a la realització de Plans d’Autoprotecció. Ingetecnia ha obtingut l’acreditació corresponent.

4) DE QUIN TERMINI DISPOSO PER PRESENTAR EL MEU PLA D’AUTOPROTECCIÓ?

 • Activitats puntuals: Abans de l’inici de l’activitat
 • Instal·lacions noves: 6 mesos des de l’inici de l’activitat
 • Instal·lacions existents: Segons el Decret 30/2015, actualment totes les activitats o instal·lacions existents afectades pel mateix ja haurien de disposar de PAU (des de finals de 2011).

5) QUINS SERVEIS OFEREIX INGETECNIA?

 • Registre telemàtic d’activitat afectada pel Decret 30/2015.
 • Elaboració de Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’activitat per Tècnic Competent Acreditat.
 • Tramitació de documentació per a homologació del PAU.
 • Presentació i defensa del PAU a l’òrgan competent fins a la seva homologació.
 • Servei d’implantació del Pla d’Autoprotecció en l’activitat.
 • Formació teòrica i pràctica del PAU i de mitjans d’autoprotecció.
 • Realització de simulacres i presentació d’informes pertinents.
 • Servei d’assessorament continu en matèria d’autoprotecció.