AUDITORIA I MILLORA D’INSTAL·LACIONS

ee1

L’auditoria energètica és un procés sistemàtic en el que s’estudia de forma global els requeriments energètics d’una industria o edifici i s’identifiquen, avaluen i ordenen les diferents alternatives per l’estalvi en el consum d’energia, el cost i la rendibilitat, ajudant alhora de prendre decisions. Després d’una auditoria podem aconseguir estalvis de l’ordre d’un 15-25% del cost d’energia en edificis, 20-50% en enllumenat públic i 5-20% en industries.

A mode d’exemple es mostra els resultats d’una auditoria realitzada a la instal·lació de calefacció d’un col·legi d’una superfície aproximada de 2500m2:

Dictaminar el problema:
La instal·lació de calefacció era centralitzada i disposava d’un sistema de regulació i control totalment ineficient. Així la instal·lació funcionava a mode o tot o res, donant-se la incongruència que s’havia de calefactar l’edifici sencer encara que només es volgués utilitzar unes poques dependències.

Proposta de l’Auditoria
Com a proposta de millora, es va preveure instal·lar un sistema de regulació i control automàtic que permetés actuar individualment sobre la demanda tèrmica requerida per a cadascuna de les dependències del col·legi i a la vegada es pogués programar el funcionament per a un determinat període de temps.

Resultats Aconseguits
Aquesta mesura va fer possible tres efectes:

  • Un estalvi econòmic del combustible consumit (21% del consum de gas-oil).
  • Evitar l’emissió de 23 Tn/any de CO2 i 66,36 Kg/any SOx  a l’atmosfera.
  • Millorar el benestar tèrmic dels ocupants de l’edifici.